خلاصه ای از احساسات و ماجراهای یک قهرمان تنها می باشد که در شرایط محدود با مشکلات زیادی روبرو می شود تا همسر و دیگر گروگانهای نگون بخت را از خطرات و شرارت نجات دهد…